polityka prywatności


ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  W CELU REKRUTACJI

Działając w imieniu własnym na cele postępowania rekrutacyjnego wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SKILLS MATTER sp. z o.o. danych osobowych wskazanych w Curriculum Vitae w tym w zakresie obejmującym imię, nazwisko, wykształcenie, umiejętności, doświadczenie zawodowe, opis udziału w projektach, odbyte szkolenia, posiadane certyfikaty, znajomość języków obcych. Zgoda obejmuje prawo przekazania wskazanych w zdaniu poprzednim danych osobowych klientom oraz  potencjalnym  klientom SKILLS MATTER sp. z o.o.

 

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH

SKILLS MATTER Sp. z o.o.  będzie przetwarzał wskazane powyżej dane osobowe przez okres 24 miesięcy zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek, z procesem rekrutacyjnym jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej. Przetwarzanie następować w celu oceny możliwości zatrudnienia w tym poprzez opracowanie oferty dla klientów, dla których mogłyby być realizowane usługi z Twoim udziałem. Administratorem danych osobowych będzie SKILLS MATTER Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Koszykowej 61, 00-667 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000664484; prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 5 000 zł, REGON: 366601990, NIP: 6342888090. Osobie, która wyraziła powyżej zgodę na przetwarzanie  przysługuje  prawo żądania dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych. W celu skorzystania ze wskazanych uprawnień prosimy o kontakt mailowy na iod@skills-matter.pl lub pisemny na adres SKILLS MATTER Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-667) przy ul. Koszykowej 61. Ponadto Informujemy, że przysługuje  prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest SKILLS MATTER sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbędzie się w celu przeprowadzenia obecnej rekrutacji (w ramach której zgłaszasz swoją kandydaturę) i, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora na rzecz aktualnych i przyszłych jego klientów. Przetwarzanie następować będzie w celu oceny możliwości zatrudnienia, w tym poprzez opracowanie oferty dla klientów, dla których mogłyby być realizowane usługi z Twoim udziałem. Masz prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania. W celu skorzystania ze wskazanych uprawnień prosimy o kontakt mailowy na iod@skills-matter.pl lub pisemny na adres SKILLS MATTER Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-667) przy ul. Koszykowej 61. Ponadto Informujemy, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie obecnej lub przyszłych rekrutacji. Szczegółowe informacje na temat celów i zasad przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz TUTAJ. Zapoznaj się z nimi zanim wyrazisz poniższe zgody. [możliwość zaznaczenia zgód dopiero po kliknięciu i przescrollowaniu całej klauzuli informacyjnej z linku]

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  NA CELU OBECNEJ REKRUTACJI

[checkbox – domyślnie niezaznaczony] Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SKILLS MATTER sp. z o.o. na cele obecnego postępowania rekrutacyjnego danych osobowych wskazanych w moim CV, liście motywacyjnym i innych przesłanych dokumentach, w tym w zakresie obejmującym imię, nazwisko, wykształcenie, umiejętności, doświadczenie zawodowe, opis udziału w projektach, odbyte szkolenia, posiadane certyfikaty, znajomość języków obcych. Zgoda obejmuje prawo udostępnienia moich danych podmiotowi, na rzecz którego prowadzona jest obecna rekrutacja. Masz prawo wycofać zgodę w każdym momencie, co nie wpływa na legalność przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie obecnej rekrutacji.

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  NA CELE PRZYSZŁYCH REKRUTACJI

[checkbox – domyślnie niezaznaczony] Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SKILLS MATTER sp. z o.o. na cele przyszłych postępowań rekrutacyjnych okres 24 miesięcy danych osobowych wskazanych w moim CV, liście motywacyjnym i innych przesłanych dokumentach, w tym w zakresie obejmującym imię, nazwisko, wykształcenie, umiejętności, doświadczenie zawodowe, opis udziału w projektach, odbyte szkolenia, posiadane certyfikaty, znajomość języków obcych. Zgoda obejmuje prawo udostępnienia moich danych podmiotom, na rzecz których prowadzone będą przyszłe rekrutacje. Masz prawo wycofać zgodę w każdym momencie, co nie wpływa na legalność przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie przyszłych rekrutacji.

Cookies

komu ciastek?

ok